ปี 2510 (ค.ศ.1967), …เริ่มต้นจากร้านขายยาเล็กๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกกันว่า “บางซื่อ” เขตดุสิต ภายใต้ผู้ก่อตั้ง ของคุณพ่อไพบูลย์ ศิริพรพิทักษ์ ซึ่งก็เป็นที่ยอมรับกันของประชาชน ทั่วไปในย่านนั้น และด้วยความมานะ เพียรพยายามเป็นอย่างที่สุด ดังนั้น 5 ปีต่อมา ได้เริ่ม ต้นนำเข้ายาฉีด ยี่ห้อ BISMUT THOIDOL และยาน้ำเชื่อม จากประเทศฝรั่งเศส และถือว่าเป็น ก้าวแรกของประวัติศาสตร์ของพวกเราสำหรับธุรกิจนำเข้า และถือได้ว่าสินค้า ได้ทันความต้องการ อีกทั้งมีความยุ่งยากในการดูแล ตรวจสอบคุณภาพทำให้เราเริ่มต้นหน้าประวัติศาสตร์ของพวกเราอีกครั้งด้วยการสร้างโรงงาน ผลิตยาเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าขึ้นเป็นของเราเอง ซึ่งช่วยเราสามารถกำหนดทิศทางและเป้าหมาย และยังสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้เอง นั่นคือจุดประสงค์สำคัญของเรา “ผลิตและจำหน่ายยาดีมีคุณภาพ เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคและประชาชน” ปี 2516 (ค.ศ. 1973), ได้จัดตั้งที่ทำการใหม่ในนาม หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย เริ่มต้นด้วยมีเภสัชกร 1 คน พนักงาน 3 คน และคนงาน 8 คน ด้วยทุนจุดทะเบียน 2 ล้านบาท ปี 2516-2531 เป็นปีแห่งการพัฒนาและเจริญเติบโต ด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีคุณธรรมในการผลิตและจำหน่าย ทำให้ได้รับการยอม รับเป็นอย่างสูงจากลูกค้าทุกระดับในประเทศ จนทำให้ต้องขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยตลอด และเราก็ไม่เคยละเลยการควบคุมคุณภาพ ควบคู่ไปกับการบริหาร ปี 2532 กระทรวงสาธารณสุข ได้นำระบบ GMP มาใช้บังคับอุตสาหกรรมยา เราเองจึงได้ยื่นขอรับรองรอง และด้วยหัวใจของคุณภาพของทีม ทีมงานภายใต้การบริหารของคุณพ่อไปบูลย์ ศิริพรพิทักษ์ เราจึงได้รับการรับรอง GMP ในวันที่ 30 เมษายน 2532 ซึ่งท่านได้รับประกาศฯ กระทรวงสาธารณสุข ขณะนั้น คือ นายชวน หลีกภัย ซึ่งถือป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของท่านผู้ก่อตั้ง ปี 2540 เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม ยา เราได้จัดตั้งแผนกวิจัยและการพัฒนา (R&D) เพื่อปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องกัน และทำการศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์ภายนอกเช่น กรณีศึกษาของยา bioequivalence ของ AZT CAPSULES เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ retrovir (glaxo wellcome) โดย เภสัชกรศูนย์บริการคณะวิชาเภสัชกรวิทยาศาสตร์ สังกัดรัฐบาล กรณีศึกษาของยา bioavailability ของเรา rifampyzid (rifamcin + isoniazid + pyrazinamide)เปรียบเทียบกับยา ต้นแบบ rifater (merrell dow) โดย เภสัชกรศูนย์บริการ คณะวิชาเภสัชกรวิทยาศาสตร์ สังกัดรัฐบาล ด้วยความมั่นคงแน่วแน่ในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและครบวงจรทำให้เราได้รับ GMP 2 ปี ติดต่อกันถึง 3 สมัย คือปี 2541-2543, ปี 2543-2545 และปี 2545-2547 นอกจากนั้น ยังได้รับการรับรอง ISO 9002 จากบริษัท URS. แห่งประเทศอังกฤษ เมื่อ 19 ธันวาคม 2543 และได้พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ได้การรับรอง ISO 9001: 2000 อีกครั้งเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมา ด้วยความภูมิใจสูงสุดที่ บริษัทได้เติบโตมากว่า 40 ปี และได้ขยายกิจการโดยมีบริษัทในเครืออีกหลายแห่งอาทิเช่น บริษัท ไพบูเมด จำกัด, บริษัท มาซาแลบ จำกัด, บริษัท ยูเมด้า จำกัด และบริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด มีพนักงานฝ่ายผลิตทั้งเครือร่วม 450 คน พนักงานใน หน้าที่ต่าง ๆ ร่วม 150 คนเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่าแม้บริษัทจะไม่ใหญ่มากนักเมื่อเทียบโดยภาพรวม ด้วยความเชื่อถือในคุณภาพของเรา จึงมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศและเราจะรักษาคุณภาพของเราตลอดไปให้สมกับนโยบายที่ว่า “ผลิตและจำหน่ายยาดีมีคุณภาพ เพื่อสุขภาพชีวิต ที่ดีของผู้บริโภค”

In 1967, a small retail drugs store was founded to serve the civils in the area so call Bangsue District by ourlate chairman, Mr.PhaiboolSiripornpitak, and yetit was very well accepted, and with his best effort to move on so five years later he started importing the injection medicine, “BISMUT THOIDOL” and “SYRUP ROBIN” from France and this really was the first page of our history as an importer of which not so many store can do as authorized importer at that time, in order to expand the role and sale of company, he started to import from many different countries i.e.”