Copyright © 2015 Pond’s Chemical Thailand R.O.P ; All rights reserved.

 

Home

About Us

Products

Quality

Contact us

Career

Marketing

 

          ---

 

Untitled Document
Untitled Document

 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากรของเรา เราให้ความสำคัญกับสวัสดิการ
ของพนักงานของเรา เพราะเราเชื่อว่าฐานจะดีเมื่อพนักงานจะต้องมีความสุข ดังนั้น พนักงาน
ของเราทุกคนจะได้ทำงานอย่างมีความสุข นี่เป็นเหตุผลที่เราจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน นอกเหนือจาก ค่าจ้างและสวัสดิการที่พนักงานได้รับตามกฎหมายแล้ว พนักงานของเรายัง
ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีก ดังนี้ :-
 สวัสดิการของเรา
เสื้อฟอร์ม 3 ตัว ฟรีทุกปี ของรับขวัญคลอดบุตร ทุนการศึกษาสำหรับบุตร แรงจูงใจจากการพัฒนาทักษะ ความชำนาญ ทุกเดือน รางวัลจากการร่วมทำกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของเยี่ยมผู้ป่วย บริการตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี ปีละ 1 ครั้ง สวัสดิการอาหารกลางวัน ของขวัญแต่งงาน สวัสดิการซื้อยาในราคาพนักงาน สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยพิเศษ โครงการบ้านหลังแรก
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
สวัสดิการของเรา
Untitled Document

Untitled Document

Untitled Document

Untitled Document

Untitled Document

Untitled Document

Untitled Document